Need help? Call +91 9535015489

📖 Paperback books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

1. ಪಂಡಿತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೊಡ್ಕಿಂಡಿ

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕಸ್ಮೃತಿ – 2018
ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕಲಾವಿದರು – ಪಂಡಿತ ಪ್ರವೀಣ ಗೋಡಖಿಂಡಿ
ರಾಗ – ಬೃಂದಾವನೀ ಸಾರಂಗ
ಸಹ ಕಲಾವಿದರು – ತಬಲಾ-ಪಂಡಿತ ರವೀಂದ್ರ ಯಾವಗಲ್

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: